عنوان: جبهه غربی به پیشنهاد روسیه در شورای امنیت رای منفی دادند
تگ ها: جبهه غربی پیشنهاد روسیه شورای امنیت منفی دادند