عنوان: زلزله منطقه کلاته خیج شاهرود را لرزاند
تگ ها: زلزله منطقه کلاته شاهرود لرزاند